Tot stand gekomen op 7 juni 2021.

Algemene Voorwaarden Paddoskopen, gevestigd aan Keurenplein 41, A3511, te Amsterdam, ingeschreven bij de KvK onder nummer 73243345.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Paddoskopen: Paddoskopen, ingeschreven bij de KvK onder nummer 73243345.

Koop op afstand: De overeenkomst tussen de Consument en Paddoskopen, waarbij in het kader van een door de Paddoskopen georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Paddoskopen en de Consument.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Consument en Paddoskopen.

Consument: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen.

Artikel 1 Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Paddoskopen en de Consument, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Paddoskopen, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Consument wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Paddoskopen en de Consument in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Paddoskopen zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen

 1. Aanbiedingen elektronisch gedaan, via de webshops. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding wanneer deze termijn is verlopen.
 2. De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.
 3. Paddoskopen kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Paddoskopen daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Paddoskopen anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Paddoskopen niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3 De overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Consument van de aanbieding van Paddoskopen.
 2. Het is niet toegestaan de producten te kopen of gebruiken indien de consument jonger is dan 18.
 3. Paddoskopen heeft het recht om de Overeenkomst uit te laten voeren door derden.
 4. De Consument verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Paddoskopen.
 5. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Paddoskopen het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Consument.

Artikel 4 Prijzen

 1. De prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. Van alle bijkomende kosten zal Paddoskopen tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Consument opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Consument kunnen worden berekend.

Artikel 5 Koop op afstand

 1. Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig kalenderdagen te geschieden.
 2. Ingeval van Koop op afstand heeft Paddoskopen het recht de Consument tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.
 3. Ingeval van Koop op afstand heeft de Consument het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de Paddoskopen geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen, mits de zaken ongeopend zijn.
 4. In geval van Koop op afstand heeft de Consument het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien Paddoskopen het product niet binnen dertig kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.
 5. Indien Paddoskopen niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Consument het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door Paddoskopen geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Paddoskopen in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.
 6. De Consument kan de Overeenkomst herroepen via het contactformulier. Vermeld hierbij je ordernummer en eventueel de reden van herroeping.
 7. Indien de Consument de geleverde zaken terugzendt, dient de Consument de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Consument.
 8. Indien de Consument gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Consument verplicht de goederen binnen 14 kalenderdagen terug te zenden omdat de Consument. Paddoskopen heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.
 9. Indien de Consument gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Paddoskopen uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.
 10. Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Paddoskopen de Consument zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Paddoskopen uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Paddoskopen en de Consument overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor rekening van Paddoskopen. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Consument gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.
 11. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
 • producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Paddoskopen geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
 • verzegelde producten waarvan de Consument de zegel heeft verbroken;
 • hygiënische producten waarvan de Consument de zegel heeft verbroken;
 • producten die met de instemming van de Consument al binnen de bedenktijd geleverd worden;
 • producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 • producten die snel kunnen bederven of verouderen, zoals magische truffels en kweeksets;
 • producten van persoonlijke aard;
 • producten op maat gemaakt.

Artikel 6 Levering

 1. Levering vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Consument. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Consument.
 2. Levering vindt plaats op het door de Consument opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.
 3. De Consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.
 4. Indien de Consument op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Consument, nadat Paddoskopen de Consument hiervan op de hoogte heeft gesteld.
 5. Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 6. Indien Paddoskopen gegevens of instructies nodig heeft van de Consument, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstijd aan nadat de Consument deze aan Paddoskopen heeft verstrekt.
 7. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Consument Paddoskopen schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Paddoskopen alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.
 8. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Paddoskopen zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen.

Artikel 7 Risico-overgang

 1. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Consument voor rekening en risico van Paddoskopen.
 2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Consument over op het moment waarop zaken in de macht van de Consument of een door de Consument aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling vindt vooraf plaats door middel van overmaking op een door Paddoskopen aangewezen bankrekening of via een digitale betalingsmethode zoals beschikbaar gesteld via de webshop op het tijdstip van de koop, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 9 Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan Paddoskopen of de Consument worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Paddoskopen geen invloed kan uitoefenen en waardoor Paddoskopen niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 10 Garanties

 1. Paddoskopen garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Paddoskopen garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
 2. Voor het juiste gebruik van de producten wordt verwezen naar de disclaimer van Paddoskopen.
 3. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.
 4. Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.
 5. Indien het geleverde Product niet voldoet aan de garantie, zal Paddoskopen, na vermelding hiervan, het Product binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen of herstellen.
 6. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Consument.
 7. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Paddoskopen in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 8. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Paddoskopen geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Paddoskopen is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Paddoskopen.
 2. Paddoskopen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Consument. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Paddoskopen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Paddoskopen is uitgegaan van door de Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Paddoskopen kenbaar behoorde te zijn.
 4. De Consument is zelf verantwoordelijk voor deugdelijk gebruik van het product. Paddoskopen aanvaard in ieder geval geen aansprakelijkheid voor het geval in de volgende situaties: het product geeft niet het door koper verwachte/gewenste gevoel en/of effect; verlies van de werking van het product; oogstresultaten; fysieke en/of mentale klachten (waaronder maar niet beperkt tot: duizeligheid, hartkloppingen, hoofdpijn, verwardheid, het opwekken van een psychose); verminderde reactievermogen; ander persoonlijk letsel en/of arbeidsongeschikt raken als gevolg van het gebruik van het product.
 5. De producten die Paddoskopen aanbiedt zijn niet als medicijn te beschouwen en dienen niet ter vervanging van (reeds gestarte) medische behandeling(en) en/of medische advies van zorgverlener. De producten kunnen derhalve niet als substituut worden gebruikt voor een voorgeschreven geneesmiddel of medicijn.
 6. De producten van Paddoskopen dienen nooit in combinatie gebruikt te worden met medicijnen, alcohol, supplementen en antidepressiva (MAO-remmers, SSRI’s, SRNI’s en TCA’S) en andere middelen met een soortgelijke werking.
 7. De Consument dient de schade waarvoor Paddoskopen aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Paddoskopen te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 8. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Paddoskopen vervalt binnen één jaar nadat de Consument bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 12 Vrijwaring

 1. De Consument vrijwaart Paddoskopen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Consument toerekenbaar is.
 2. Indien Paddoskopen door derden mocht worden aangesproken, dan is de Consument gehouden Paddoskopen zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Paddoskopen en derden komen verder voor rekening en risico van de Consument.

Artikel 13 Verjaringstermijn

 1. Voor alle vorderingen jegens Paddoskopen en de door Paddoskopen (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
 2. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Consument Paddoskopen ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 14  Privacy en cookies

 1. De gegevens en informatie die de Consument aan Paddoskopen verstrekt, zal Paddoskopen zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 2. Paddoskopen mag de persoonsgegevens van de Consument uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 3. Bij het bezoeken van onze website kan Paddoskopen informatie van de Consument over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
 4. De informatie die Paddoskopen verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
 5. Het is Paddoskopen niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Consument uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 6. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Paddoskopen gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Paddoskopen zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Paddoskopen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Consument niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
 7. De Consument gaat akkoord dat Paddoskopen de Consument voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Consument niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Consument dit kenbaar maken.
 8. Paddoskopen behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Consument geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 15 Wijziging algemene voorwaarden

 1. Paddoskopen heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
 3. Paddoskopen zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
 5. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Paddoskopen partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Consument zijn woonplaats in het buitenland heeft.